KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AÇIK RIZA BEYANI

Voyant Smart Yazılım Ticaret Ltd.Şti. (“Şirket”, “Biz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan Aydınlatma Metni çerçevesinde,
Kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, Şirket’in müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek için Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı olarak tanımlanan Platformların, Platform içerik ve Hizmetlerinin kalitesini korumak, Platformlar, içerik ve Hizmet kullanımını geliştirmek, meşru iş hedeflerini ve iş yapma yollarını geliştirmek, Oyunu oynamak ve Platformlardaki topluluk forumlarında yer almak gibi belirli içerik veya Hizmetlerden faydalanmak için e-posta adresim, cinsiyetim, telefon numaram, ev adresim ve doğum tarihim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli kişisel verilerimin ve Gizlilik Politikasında yer verilen sair kişisel verilerimin; KVKK’da ifade edilen genel ilkelere (başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere) uygun şekilde elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda depolanabileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde ifşa edilebileceğini, aktarılabileceğini ve devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; ayrıca, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.


Şirket ayrıca, ücret karşılığında sunulan Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak istemem halinde, üçüncü taraf ödeme servis sağlayıcısının kredi kartı ile alakalı bilgiler gibi ek bilgilerimi işleyebilir veya Şirket satın alma, hisse devri, işbirliği, tasfiye ve/veya birleşme durumunda kişisel verilerim, alıcı/satıcı tarafa devredilen varlıklar kapsamında ilgili üçüncü kişiye aktarılabilir.
Kişisel bilgilerim ayrıca,

  • Yürürlükteki mevzuata, mahkeme kararlarına ve diğer idari merci kararlarını yerine getirmek

  • Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek

  • Oyuncuları ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek

  • Şirket hak ve menfaatlerini korumak

amacıyla Şirket tarafından işlenebilir.


Bununla birlikte, KVKK 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıdakileri talep etme hakkım olduğunu kabul ederim:

a) Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,


f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarımdan birini kullanmak istemem halinde, kişisel kimlik bilgilerimi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğimi belirten bir istek mektubunu aşağıdaki e-posta adresine göndereceğimi kabul ederim:

info@voyantsmart.com

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirket’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
Yukarıda yer alan hususlarda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Mobil Oyunlar Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.